Algemene voorwaarden

Vertrouwelijkheidsverklaring

Wij zijn begaan met het respect van uw privé-leven en weten dat u daar ook belang aan hecht. De persoonsgegevens die u via deze site verstrekt, worden uitsluitend door ons gebruikt en zijn bestemd voor de activiteiten/diensten waarvoor u voorafgaand uw akkoord hebt gegeven. Wij verbinden ons ertoe deze gegevens niet aan derden te verstrekken zonder uw akkoord. U beschikt over een recht van inzage en verbetering met betrekking tot uw gegevens. Indien u uw persoonsgegevens wenst te wijzigen of te schrappen uit ons gegevensbestand kunt u dat doen via e-mail (vetmedica@boehringer-ingelheim.com).

Gebruiksvoorwaarden  

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking tussen SCS Boehringer Ingelheim Comm.V. ("wij" of "ons") die direct of indirect verband houdt met deze website en de daarin opgenomen informatie, waaronder teksten, afbeeldingen, merken, logo's en productnamen (tezamen "deze website"). Deze website is uitsluitend gericht op inwoners van België. Als u geen inwoner van België bent, mag u deze website niet gebruiken. Wij mogen, op ieder moment en zonder vooraankondiging; deze website en de gebruiksvoorwaarden wijzigen en de toegang tot deze website beperken.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij ons of onze licentiegevers. Wij en onze licentiegevers verlenen u alleen het (op ieder moment) opzegbare, niet-exclusieve en niet voor sublicentie of overdracht vatbare recht voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik deze website te bezoeken en kennis te nemen van de inhoud daarvan en de daarin opgenomen teksten ongewijzigd te kopiëren mits als hulpmiddel om medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen, de betreffende tekst in zijn geheel wordt gekopieerd, u daarbij vermeldt: "© SCS Boehringer Ingelheim Comm. V., Brussel" en u ten opzichte van de gebruikers van die tekst onderstaande aansprakelijkheidsuitsluiting mede ten behoeve van ons, onze groepsmaatschappijen, onze toeleveranciers en onze onderaannemers bedingt. Enig ander gebruik van deze website is niet toegestaan. U mag deze website niet framen.

Aan deze website kunnen geen rechten, waaronder garanties, worden ontleend. Gebruik van deze website is geheel voor eigen risico. Deze website is slechts van algemeen informatieve aard, bedoeld als hulpmiddel om medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen en geen vervanging van professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen altijd een arts.

Wij, onze groepsmaatschappijen, onze toeleveranciers noch onze onderaannemers zijn aansprakelijk voor enige kosten of schade die direct of indirect verband houdt met het gebruiken of niet, gedeeltelijk of slechts met beperkingen kunnen gebruiken van deze website, ongeacht de rechtsgrond waarop aansprakelijkheid wordt gebaseerd. De vorige zin geldt ook voor websites waarnaar in deze website wordt verwezen en voor websites die naar deze website verwijzen.

Belgisch recht is van toepassing. De rechter te Brussel is bevoegd.